13 ฟอนต์แห่งชาติ
13 ฟอนต์แห่งชาติ
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 00:00 น.

             ในประเทศไทยปัจจุบันส่วนราชการ จำนวนมากมีการใช้ฟอนต์ที่หลากหลายไม่มีมาตรฐานในเอกสารทางราชการ อีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการหลายแห่งใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาด ลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติงาน ทำให้จำกัดสิทธิ์ต่างๆ ที่จะมีมาตรฐานเอกสารเป็นเสรี ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการใดๆ เช่น Angsana อาจมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้ จึงได้มีการพัฒนาและมีการประกวดแข่งขันฟอนต์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ Open Source Software ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีให้ส่วนราชการไทยประกาศมาตรฐานเอกสารดิจิทัลและรูปแบบ ของฟอนต์ที่ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการและลิขสิทธิ์ของบริษัทใดๆ เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย ซึ่งในขณะนี้มีฟอนต์ที่ส่วนราชการไทยสามารถเป็นเจ้าของและพร้อมแจกจ่าย ให้กับผู้ประสงค์จะใช้งานรวม 13 ฟอนต์ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ สอซช. และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อแจกจ่ายให้ใช้อย่างเสรีปราศจากปัญหาด้าน ลิขสิทธิ์ ดังนั้นเพื่อให้เอกสารต่างๆ ของภาครัฐ เป็นไปอย่างมีมาตรฐานปราศจากปัญหาลิขสิทธิ์และไม่ได้ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ ระบบใดระบบหนึ่งและเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา จึงให้หน่วยงานราชการดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่นๆ ทั้งหมดจำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม และให้ถือเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย

free-beautiful-thai-font-

            ฟอนต์เหล่านี้เป็นหนึ่งในโครงการเผยแพร่ฟอนต์ลิขสิทธิ์จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งฟอนต์.คอมเป็นผู้ร่วมเผยแพร่ในวงกว้าง ดังนั้นกรุณาอ่านสัญญาอนุญาตที่แนบไปกับตัวฟอนต์ด้วยนะครับ

 

 

 

 

 

ฟอนต์ไทย 13 ฟอนต์    

1. TH Charmonman ออกแบบโดยคุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช

TH-Charmonma

download

ดาวน์โหลด

   

2.TH Krub ออกแบบโดยคุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช

TH-Krub

download

ดาวน์โหลด

  

 3.TH Srisakdi ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)

  TH-Srisakdi

download

ดาวน์โหลด

 

4.TH Niramit AS ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)

 

TH-Niramit-AS

download

ดาวน์โหลด

 

5. TH Charm of AU ออกแบบโดย คุณกัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ

TH-Charm-of-AU

download

ดาวน์โหลด

 

6.TH Kodchasal ออกแบบโดย คุณกัลย์สุดา เปี่ยมประจักพงษ์

TH-Kodchasal

download

ดาวน์โหลด

 

7.TH Sarabun PSK ออกแบบโดย คุณศุภกิจ เฉลิมลาภ

TH-Sarabun-PSK

download

ดาวน์โหลด

 

8.TH K2D July8 (8 กรกฏา) ออกแบบโดย คุณกานต์ รอดสวัสดิ์

TH-K2D-July8

download

ดาวน์โหลด

 

9.TH Mali Grade 6 (ด.ญ. มะลิ ป.6) ออกแบบโดย คุณสุดารัตน์ เลิศสีทอง

TH-Mali-Grade-6

 

download

ดาวน์โหลด

 

 

10.TH Chakra Petch (จักรเพชร) ออกแบบโดย คุณธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ

TH-Chakra-Petch

download

ดาวน์โหลด

 

11.TH Bai Jamjuree CP ออกแบบโดย ทีม PITA (คุณรพี สุวีรานนท์, คุณวิโรจน์ จิรพัฒนกุล)

TH-Bai-Jamjuree-CP

 

download

ดาวน์โหลด

 

 

12.TH KoHo ออกแบบโดย กลุ่ม ก-ฮ (คุณขาม จาตุรงคกุล, คุณกนกวรรณ แพนไธสง, คุณขนิษฐา สิทธิแย้ม)

TH-KoHo

 

download

ดาวน์โหลด

  

 

13.TH Fah Kwang ออกแบบโดย ทีม สิบเอ็ด (คุณกิตติ ศิริรัตนบุญชัย, คุณนิวัฒน์ ภัทโรวาสน์)

TH-Fah-Kwang

download

ดาวน์โหลด

 

วิธีติดตั้ง ฟอนต์

วิธีติดตั้ง ฟอนต์ ทั้ง 13 ฟอนต์ พร้อมกัน

 

เพิ่มข้อคิดเห็นใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
เรียกดูใหม่

IMG_8654

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สนภ.1

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ้ก

การสนับสนุน
กองกำลังต่างๆ


afdc-1rdo.rtarf.mi.th